Login

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Wildová

Kontakt
775 091 975

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce výchovného poradce:

Vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně.


Školní metodik prevence
: Mgr. Věra Kašparová

Kontakt
607 923 867

Konzultační hodiny
Pondělí  14:15 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?
•    Vztahové problémy v třídním kolektivu
•    Experimenty žáků s návykovými látkami
•    Projevy rasové a menšinové intolerance
•    Záškoláctví
•    Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
•    Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
•    Kyberšikana
Další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji žáků. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, žáky, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

Doporučené odkazy:
http://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=3#section-


Informace pro rodiče:

 Na základě četných dotazů při posuzování problematiky výchovy dětí uvádíme právní výklad zákonů a vyhlášek souvisejících s danou problematikou.

 Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, v čl.32 odst.4 stanoví, že péče o děti a jejich výchova je právem rodičů a zároveň děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.

 Obdobné ustanovení obsahuje i Úmluva o právech dítěte, kde se v čl.18 odst.1 věta druhá stanoví, že rodiče (event. zákonní zástupci ) mají prvotní odpovědnost za výchovu dítěte. Zde je třeba podotknout, Úmluva má podle čl.10 Ústavy přednost před zákonem.

 Z těchto dvou ustanovení, které mají přednost před zákonem, lze vyvodit, že za výchovu dětí neodpovídá a ani nemůže odpovídat nikdo jiný než rodiče dítěte, popřípadě jeho zákonný zástupce.

 Dítě má právo na výchovu a péči rodičů. Toto právo dítěte je nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. (čl.1 Listiny) To znamená, že rodiče mají tomuto právu odpovídající povinnost dítě vychovávat a pečovat o něj a nemohou tuto povinnost přenášet na jiný subjekt.

 Z předcházejícího vyplývá, že škola nese za děti odpovědnost v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Dále odpovídá za jeho řádnou výchovu podle školského zákona a prováděcích nařízení. Škola ale dítě vychovává pouze v době vyučování a při školou pořádaných akcích. Proto může dítě hodnotit výhradně za toto období, nikoli za jeho činnost mimo školu. Za tu jsou plně odpovědní rodiče, v tom spočívá jejich primární odpovědnost.

Odpovědnost školy je odpovědnost sekundární, odpovědnost uplatňující se pouze v době vyučování a při školou organizovaných akcích. Proto je nesprávné, hodnotí-li škola chování dítěte mimo vyučování. Takový postup je v rozporu s Listinou, Úmluvou o právech dítěte i se zákonem o rodině. Rodiče se nemohou vzdát svých rodičovských práv a své odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte.

Citováno z právního výkladu České školní inspekce.

 

Aktuality

Sběr starého papíru

Na závěr školního roku organizujeme ještě jednu sběrovou akci.Kontejner bude přistav...

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách a jejích podmínkách

Od pondělí 25. 5.  bude obnoven provoz naší školy pro 4 oddělení žáků a jedno o...

Podklady pro hodnocení žáků na konci školního roku

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2...

Ozdravný pobyt v přírodě

Vážení rodiče,

Několik zajímavých odkazů pro chvíle volna :-)

FAČR spustila projekt – trénuj doma!

Přijímací řízení na střední školy

Ministerstvo školství zveřejnilo na svých stránkách dokument INFORMACE K NOVÉMU 

Plánovaná rekonstrukce školy

Vážení rodiče,v Mochovském zpravodaji jste na podzim mohli číst nebo jste slyšeli,...

Projekt Nová škola II

Od 1. září 2019 jsme zapojeni do projektu Nová škola II. V sekci Dokumenty je ulož...

Zájmová činnost 2019/2020

Kroužky vedené l...

DESATERO PRO PRVŇÁČKY

1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 2. Umím se sám obout, o...
Home ZŠ MOCHOV

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy